top of page

ДОГОВІР НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

м.Київ

Публічна пропозиція (оферта) про укладення договору на туристичне обслуговування з Товариством з обмеженою відповідальністю «СТУДІЯ ПАГАНЕЛЬ».

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1 Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «СТУДІЯ ПАГАНЕЛЬ», платник єдиного податку за ставкою 5%, в особі представника Литвиненко Ганни Олександрівни, яка діє на підставі довіреності, з однієї Сторони (далі — «Туроператор»), адресує цю публічну пропозицію (оферту) укласти Договір на туристичне обслуговування (надалі - Договір) необмеженому колу споживачів туристичних послуг (далі Туристам).

1.2 Ця оферта, у випадку її прийняття Туристом, вважається укладеною письмово, в тому числі електронним, правочином (договором) на умовах приєднання, до якого приєднується Турист, з моменту прийняття (акцепту) останнім умов цієї пропозиції, разом з умовами, що розміщені на сайті paganel.tv/ (далі — Сайт), або в додатках до неї, у випадку наявності таких додатків, які можуть міститися у іншому електронному документі, шляхом перенаправлення (відсилання) з такого іншого електронного документа або на такий інший електронний документ шляхом заповнення Заявки на надання туристичних послуг (Додаток № 1 до цього Договору)

1.3 Турист приймає пропозицію укласти договір на туристичне обслуговування шляхом здійснення замовлення (бронювання) Туристичного продукту (заповнення Заявки на надання туристичних послуг — Додаток № 1 до цього Договору) та сплати Туристом його вартості. З моменту здійснення передоплати та/або повної оплати Туристичного продукту обраного Туристом, Договір на туристичне обслуговування, без будь-яких виключень та/або обмежень, набуває сили договору приєднання та є рівносильний укладенню двостороннього письмового договору на туристичне обслуговування (ч. 2 ст. 642 ЦКУ).

1.4 Терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про туризм» та інших нормативно-правових актах з питань туризму.

1.5 При необхідності, не вступаючи у суперечність з умовами цього Договору, між Туроператором, та Туристом може бути укладено окремий Договір на туристичне обслуговування у формі письмового двостороннього документа. Такий окремий договір, у разі його укладення, вважається додатком до цього Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1 Туроператор зобов’язується за замовленням Туриста забезпечити надання комплексу туристичних послуг (надалі за текстом — Туристичний продукт, Тур, Туристична подорож) сформованого Туроператором, а Турист зобов’язується прийняти та оплатити дані послуги на умовах визначених цим Договором.

2.2 Зобов’язання Туроператора щодо виконання умов цього Договору в частині надання Туристу комплексу туристичних послуг, виникають з моменту настання наступної відкладальної обставини (ст. 212 Цивільного кодексу України), після повної та своєчасної сплати Туристом вартості Туристичного продукту та надання необхідної для оформлення туристичної подорожі інформації.

2.3 Турист не має права використовувати надані Туроператором туристичні послуги з метою від'їзду з місця постійного проживання для працевлаштування, здійснення оплачуваної або підприємницької діяльності, та/або з метою зміни громадянства або отримання посвідки на проживання чи права на роботу в іншій країні або в сімейних справах.

2.4 Інформація про умови надання туристичних послуг зокрема, але не виключно про: ціну туристичних послуг; місце надання туристичних послуг, програму туристичного обслуговування; характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення; характеристику готелів та інших об'єктів, призначених для надання послуг з тимчасового розміщення; види і способи забезпечення харчування під час туристичної подорожі; мінімальну кількість туристів у групі для проведення Туру, види екскурсійного обслуговування та інші послуги, включені до вартості туристичного продукту, строк перебування у місці надання туристичних послуг із зазначенням дат початку та закінчення туристичного обслуговування, правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування, а також інша необхідна інформація, повідомляється Туристу на Сайті та/або отримання її від Туроператора. Укладенням цього Договору Турист засвідчує ознайомлення з такою інформацією та свою обізнаність про всі умови надання туристичних послуг до моменту його укладення.

2.5 Укладенням цього Договору Турист також засвідчує отримання від Туроператора інформації про: основні вимоги до оформлення в'їзних/виїзних документів, про медичні застереження стосовно здійснення туристичної подорожі, про керівника групи та засоби зв’язку з ним у разі здійснення туристичної подорожі за кордон чи перебування за кордоном неповнолітньої та/або малолітньої особи з метою встановлення законними представниками неповнолітньої або малолітньої особи прямого зв’язку з нею; час та місце проміжних зупинок і транспортних сполучень та категорію місця, яке споживач займатиме в певному виді транспортного засобу; види і тематику екскурсійного обслуговування, порядок здійснення зустрічей і проводів, супроводу туристів; стану навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя; назву, адресу та контактний телефон представництв туроператора або організації (організацій), уповноваженої туроператором на прийняття скарг і претензій туристів, а також адреси і телефони дипломатичних установ України у країні (місці) тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної подорожі; порядок забезпечення туроператором обов’язкового та/або добровільного страхування туристів, розмір, порядок і умови виплати страхового відшкодування, а також можливість та умови добровільного страхування витрат, пов’язаних з розірванням договору на туристичне обслуговування за ініціативою туриста та страхування майна та розмір фінансового забезпечення Туроператора на випадок його неплатоспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

3.1 Туроператор зобов'язується:

(а) забезпечити надання Туристу комплексу туристичних послуг, відповідно до умов цього Договору.

(б) при укладенні Договору на туристичне обслуговування надати Туристу повну та достовірну інформацію про всі умови надання туристичних послуг, а також іншу інформацію передбачену ст. 19−1, 20 Закону України «Про туризм».

(в) своєчасно повідомляти Туриста про всі зміни у програмі та в умовах Туру, що відбулися внаслідок істотної зміни умов Договору та обставин, з яких Сторони виходили при укладенні цього Договору або внаслідок настання обставин непереборної сили.

(г) на період Туристичної подорожі Туроператор пропонує забезпечення страхування Туриста (медичне та від нещасного випадку) та допомагає у реалізації з тією страховою компанією, з котрою співпрацює по даному напрямку. Турист вправі самостійно укладати договір на таке страхування. У цьому випадку він зобов'язаний завчасно підтвердити Туроператору наявність належним чином укладеного договору страхування.

(д) у випадку відмови Туриста від виконання цього Договору повернути Туристу сплачену ним вартість Туру в порядку визначеному цим Договором.

(е) виконувати інші обов'язки за цим Договором.

3.2 Туроператор має право:

(а) на отримання від Туриста необхідної персональної інформації з метою здійснення бронювання Туристичного продукту та забезпечення виконання умов цього Договору.

(б) відмовитися в односторонньому порядку від виконання Договору у випадку порушення Туристом умов цього Договору, зокрема але не виключно порушення Туристом обов'язків, встановлених цим Договором із застосуванням наслідків, встановлених даним Договором, та у інших випадках встановлених чинним законодавством.

(в) на зміну програми туру та інших параметрів туристичних послуг без зменшення загального обсягу послуг, що входять до складу Туристичного продукту за умови повідомлення Туриста про зміну таких умов до укладення договору. У разі якщо це пов'язано з необхідністю виконання умов цього Договору, Туроператор має право в односторонньому порядку, зокрема, проте не виключно:

(г) замінити транспорт по маршруту на рівнозначний транспорт такої ж категорії, яка зазначена в програмі туру, що не зумовлює у зв'язку з цим додаткової оплати чи компенсацій для Туриста.

(д) замінити засіб розміщення по маршруту на рівнозначний засіб розміщення такої ж категорії, яка зазначена в програмі туру. Жодної компенсації у зв'язку з цим не передбачено. В цьому випадку, обов'язки Туроператора з розміщення Туриста вважаються виконаними, претензії Туриста щодо такої зміни засобу розміщення не приймаються.

(е) змінювати черговість виконання програми туру (проведення екскурсійних програм, факультативних заходів) без зменшення об'єму туристичних послуг, що входять до складу Туристичного продукту.

3.3 Турист зобов'язується:

(а) мати чинний документ, який дає право на перетин державного кордону, в'їзд/виїзд та знаходження в країнах тимчасового перебування, а також всі необхідні документи, для перетину пунктів пропуску країн у Турі, вказаних на Сайті. Туристи, які подорожують з дітьми віком до 16 років додатково повинні мати документи, що дають право на виїзд дитини за кордон (нотаріально завірену довіреність / дозвіл на виїзд за кордон дітей від кожного з батьків (усиновителів, опікунів), які не беруть участі в поїздці, оригінал свідоцтва про народження дитини).

(б) відповідальність за неможливість Туриста, скористатись Туристичним продуктом через відсутність, втрату, чи недійсність документів, які дають право на в'їзд/виїзд до країни тимчасового перебування, покладається на Туриста.

(в) здійснити своєчасну та повну оплату Туристичного продукту відповідно до умов цього Договору.

(г) при замовленні (бронюванні) Туру, надати Туроператору інформацію, що необхідна для виконання даного Договору (у тому числі підтвердити наявність всіх необхідних документів для виїзду за кордон, анкетну інформацію, тощо). Невиконання даного обов'язку Туристом звільняє Туроператора від будь-якої відповідальності у випадку неможливості Туриста використати придбаний ним Туристичний продукт, у зв'язку з ненаданням чи наданням недостовірної інформації.

(д) не пізніше ніж за 5 (п'ять) днів до дати початку Туру уточнити у Туроператора час і місце відправлення, місце і час збору групи, іншу інформацію, необхідну для реалізації Туристичного продукту.

(е) своєчасно (згідно інформаційного листа) прибути до місця відправлення (початку Туру) або інше повідомлене Туроператором місце зустрічі. Неявка або запізнення до відправлення за будь-яких причин прирівнюється до відмови Туриста від виконання Договору.

(ж) під час перебування в Турі дотримуватися правил перевезення пасажирів, ручної поклажі і багажу, встановлених перевізником, а також іншими транспортними статутами, кодексами та відповідними нормативними актами.

(з) дотримуватися правил виїзду з України і в'їзду в Україну, правил в'їзду до країн перебування, виїзду з країн перебування. Дотримуватися законодавства країни перебування, поважати її соціальний устрій, звичаї, традиції, релігійні норми, а також дотримуватися загальноприйнятих норм моралі.

(и) під час перебування в Турі дотримуватися правил особистої безпеки. Туристи, які подорожують з малолітніми, неповнолітніми дітьми (батьки, опікуни, уповноважені представники, тощо) зобов'язані забезпечити нагляд та дотримання такими дітьми правил особистої безпеки на весь період перебування в Турі.

(к) ставитися до майна Туроператора та майна третіх осіб з належною дбайливістю, не завдавати шкоди та дотримувати встановлених Туроператором та третіми особами правила користування таким майном.

(л) у випадку ненадання або неналежного надання послуг, що входять до Туристичного продукту, зокрема з боку представників приймаючої сторони, інформувати Туроператора, шляхом складення письмового Акту із викладом зауважень щодо ненадання або неналежного надання туристичних послуг.

(м) пройти профілактику у відповідності до міжнародних медичних вимог у разі здійснення подорожі до країни (місця) тимчасового перебування, в якій існує високий ризик захворювання на інфекційну хворобу.

(н) дотримуватись графіку руху по маршруту, складеного керівником групи у складі групи і в терміни Туру. Всі витрати, пов'язані із затриманням Туриста під час Туру та при поверненні з Туру після його завершення, в тому числі, пов'язані з порушенням графіку руху транспорту, дорожніми заторами, аварійними ситуаціями, Турист несе самостійно.

(о) дотримуватись правил проживання в готелях, та інших місцях розміщення, дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки у складі групи, в тому числі, під час проїзду у транспорті (не порушувати громадський порядок, не вживати алкогольних напоїв, наркотичних засобів, не палити, тощо).

(п) виконувати пов'язані з наданням туристичних послуг вимоги, вказівки керівника групи, представників Туроператора чи приймаючої сторони, які дані в будь-якій формі (усно чи за допомогою засобів зв'язку, тощо).

(р) відшкодувати Туроператору та/або третім особам збитки, заподіяні неправомірними діями Туриста, а також збитки, заподіяні невиконанням чи неналежним виконанням умов цього Договору.

© виконувати вимоги встановленні Україною та державами у які прямує Турист щодо запровадження епідеміологічних заходів, додаткового тестування, верифікації та ідентифікації Туриста.

4. ТУРИСТ МАЄ ПРАВО:

4.1 Отримати при укладанні цього Договору інформацію, що надається Туроператором відповідно до вимог Закону України «Про туризм» та положень цього Договору.

4.2 На отримання туристичних послуг, передбачених відповідно до умов даного Договору.

4.3 Відмовитися від виконання даного Договору з врахування наслідків, передбачених цим Договором.

4.4 На одержання відповідної медичної допомоги.

4.5 Отримати інформацію про наявність ліцензії та фінансового забезпечення відповідальності Туроператора.

4.6 На особисту безпеку, захист життя, здоров’я, прав споживача, а також майна.

4.7 Турист наділений іншими правами, що випливають з цього Договору та пов’язані з ним.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

5.1 Інформація про вартість Туристичного продукту, перелік туристичних послуг, що входять та не входять у його вартість вказується в програмі Туру, що розміщена на Сайті. Турист здійснює оплату вартості Туристичного продукту, яка є визначеною на момент укладення Договору. Зменшення вартості Туристичного продукту після укладення Договору (введення акційних пропозицій) не є підставою для зменшення вартості Туристичного продукту, оплаченого Туристом.

5.2 Збільшення вартості туристичного продукту після укладення договору на туристичне обслуговування допускається лише у разі необхідності врахування зміни тарифів на транспортні послуги, запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов’язкових платежів, зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена вартість туристичного продукту.

5.3 Збільшення вартості туристичного продукту можлива не пізніше, як за 10 днів до початку туристичної подорожі. При цьому збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати десяти відсотків його початкової ціни. У разі якщо ціна туристичного продукту вища за початкову ціну на десять відсотків, Турист має право відмовитися від виконання договору, а Туроператор зобов’язаний повернути йому раніше сплачену вартість Туристичного продукту.

5.4 Турист зобов’язаний своєчасно, у повному обсязі відповідно до умов цього Договору оплатити вартість Туристичного продукту.

5.5 Турист здійснює оплату вартості Туристичного продукту за цим Договором в гривнях на підставі рахунку наданого Туроператором.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1 За невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

6.2 Не вважається неналежним виконання даного Договору суб'єктивне сприйняття та оцінювання Туристом якості послуг приймаючої сторони та невідповідність наданого туристичного обслуговування суб'єктивним очікуванням та оцінкам Туриста.

6.3 У випадку відмови від виконання цього Договору до Дати початку Туру, Турист повинен відшкодувати усі фактичні витрати, які понесені Туроператором на момент відмови. Фактичні витрати Туроператора складають розмір 93% вартості Туристичного продукту за винятком 7% комісійної винагороди Туроператора.

6.4 Несвоєчасна або неповна оплата Туристом вартості Туристичного продукту, ненадання або несвоєчасне надання Туристом інформації, необхідної для виконання Договору, вважається односторонньою відмовою Туриста від виконання Договору із застосуванням наслідків, передбачених п. 6.3 Договору.

6.5 Туроператор несе відповідальність перед Туристом за невиконання або неналежне виконання умов договору на туристичне обслуговування, крім випадків, якщо невиконання або неналежне виконання умов договору на туристичне обслуговування сталося з вини туриста та в інших випадках встановлених чинним законодавством.

6.6 Турист несе відповідальність перед Туроператором:

(а) за достовірність наданих про себе відомостей. У разі ненадання/несвоєчасне надання, надання недостовірних відомостей, що є необхідним для виконання цього Договору, вважається, що Турист відмовився від отримання туристичних послуг. У разі настання негативних наслідків чи матеріальних збитків у Туроператора з причини наявності таких порушень, Турист зобов’язаний компенсувати всі понесені Туроператором збитки.

(б) за несвоєчасне прибуття/неприбуття до місця початку Туру/місця зустрічі. У разі невиконання вимог Договору стосовно своєчасності прибуття до місця початку Туру/місця зустрічі (неявки/запізнення Туриста) вважається, що Турист відмовився від туристичних послуг;

(в) за будь-які негативні наслідки, які викликані порушенням Туристом правил проїзду, перевезення та зберігання багажу, а також законів і правил перебування в країні під час туристичної подорожі, завданням Туристом шкоди перевізнику або приймаючій стороні;

(г) за недотримання Туристом програми туру, обслуговування, вказівок керівника групи, що пов’язані з виконанням програми Туру, норм та правил поведінки в країні перебування, правил митного та прикордонного контролю, правил поведінки на борту літака, транспортних перевезень (порушення правопорядку у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння), вживання під час проїзду у транспорті алкогольних напоїв, наркотичних засобів, паління, здійснення будь-яких хуліганських дій, а також порушення інших загальноприйнятих правил поведінки, в тому числі, що стало причиною зняття Туриста з рейсу, затримки компетентними органами, доставлення (перебування) Туриста до/в медичних закладів країни перебування. Турист зобов’язаний відшкодувати Туроператору та/або третім особам всі завдані у зв’язку з такими діями збитки та відшкодовує принижену у зв’язку з цим ділову репутацію Туроператора у розмірі потрійної вартості туристичного продукту. У такому разі вважається, що Турист відмовився від подальших туристичних послуг; - за пошкодження майна або здійснення протиправних дій під час Туру, згідно з чинним законодавством країни тимчасового перебування.

6.7 Обов’язок щодо збереження багажу, цінностей, проїзних (паспортних) документів та інших речей Туриста протягом усього періоду Туру, включаючи всі місця перебування покладається на самого Туриста;

6.8 Туроператор не несе відповідальності перед Туристом за негативні наслідки й збитки, що виникли в результаті подій і обставин, що знаходяться поза межами компетенції Туроператора, а також за дії (бездіяльність) третіх осіб, зокрема:

(а) за дії перевізників (зміна, скасування, перенесення, затримка відправлення), які здійснюють перевезення Туристів та пов’язані із цим зміни строків Туру;

(б) за збереження, втрату, викрадення, знищення, або пошкодження багажу, вантажу, цінностей і документів Туриста протягом усієї тривалості Туру;

(в) за дії страхових компаній та витрати Туриста, пов’язані із настанням страхового випадку. Туроператор не несе відповідальності неможливість Туриста, скористатись Туристичним продуктом через настання страхового випадку. Претензії, що пов’язані із настанням страхового випадку Турист пред’являє в страхову компанію;

(г) за дії митних, імміграційних та інших органів державної влади та органів країн перебування; - за дії посольств та консульств, пов’язанні із видачею документів, необхідних туристам для отримання туристичних послуг;

(д) за наслідки порушення Туристом митних і прикордонних правил, правил проїзду й перевезення багажу, а також порушення правил поведінки в країні тимчасового перебування;

(е) за спізнення в місце відправлення, проходження митного контролю, реєстрації на посадку в літак, паром, тощо, а також до часу від'їзду екскурсійного автобуса, до місця збору групи;

(ж) за додаткові витрати Туриста, що виникли внаслідок змін в відправленні або прибутті авіарейсів та/або інших транспортних засобів, що здійснюють перевезення, такі як витрати на харчування, таксі, мобільні переговори, витрати по проїзним документам, додаткове проживання та інші витрати;

(з) за втрату Туристом документів необхідних для перебування у Турі (паспортні документи, квитки, тощо), що унеможливлює здійснення туристичної подорожі Туристом та отримання всього або частини туристичних послуг, що входять до складу Туристичного продукту. Всі понесені в зв’язку з цим витрати здійснюються Туристом самостійно. У разі втрати під час туристичної подорожі паспортних документів, турист повинен особисто звернутись до закордонної дипломатичної установи для отримання посвідчення особи на повернення в Україну (документу, що дає право на в'їзд в Україну).

(и) щодо відшкодування вартості послуг, що входять до складу Туристичного продукту, якщо Турист не скористався всіма чи частиною таких послуг в зв’язку з відмовою Туриста від Договору;

(к) за якість готельного обслуговування (несмачна їжа, висока вартість додаткових послуг, відключення води та електропостачання, прибирання кімнат і території і таке інше) та негативні наслідки споживчих послуг, самостійно придбаних Туристом у будь-яких суб'єктів ринку туристичних послуг у країні перебування/відпочинку Туриста;

(л) за порушення Туристом правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил встановлених країнами перебування Туриста.

(м) за якість додатково замовлених Туристом послуг, не передбачених умовами цього Договору;

6.9 Туроператор не несе відповідальності і не компенсує збитки за порушення умов цього Договору, якщо це порушення сталося внаслідок випадку непереборної сили (форс-мажорних обставин).

6.10 У разі, якщо під час виконання цього Договору мало місце відхилення від умов, погодженими Сторонами у ньому, при цьому Турист скористався такими послугами, то послуги вважаються такими, що погоджені Сторонами та отримані Туристом належним чином. Підтвердженням погодженням змін до умов Договору можуть бути також фактичні дії Туриста — вирушення у Тур.

6.11 Якщо під час виконання договору на туристичне обслуговування Туроператор не в змозі надати узгоджену Сторонами за цим Договором значну частину Туристичного продукту, Туроператор повинен з метою продовження туристичного обслуговування вжити альтернативних заходів без покладення додаткових витрат на Туриста, а в разі потреби відшкодувати йому різницю між запропонованими послугами і тими, які були надані. У разі неможливості здійснення таких заходів або відмови Туриста від них Туроператор зобов’язаний надати йому без додаткової оплати еквівалентний транспорт для повернення до місця відправлення або іншого місця, на яке погодився Турист, а також відшкодувати вартість ненаданих туристичних послуг і виплатити компенсацію у розмірі, визначеному в даному Договорі.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

7.1 При наявності будь-яких скарг чи претензій Туриста з питань надання туристиних послуг, або претензій щодо дій третіх осіб, які безпосередньо надають туристичні послуги Туристу, останній має невідкладно звернутися до уповноваженої особи Туроператора (керівника групи) та представника приймаючої сторони в країні перебування. За фактом наявних претензій складається Акт в якому зазначається зміст претензій Туриста та вжиті заходи щодо їх вирішення. Акт підписується представником Туроператора (керівником групи), представником приймаючої сторони (за наявності) та Туристом.

7.2 Претензії щодо неналежного виконання умов Договору, якщо їх не врегульовано в країні перебування, пред’являються Туристом у письмовій формі не пізніше 14 календарних днів з дня завершення Туру.

7.3 У претензії обов’язково вказуються:

(а) прізвище, ім'я та по-батькові туриста;

(б) найменування туру та період перебування;

(в) інформація про обставини (факти) з посиланням на докази, що свідчать про порушенні умов договору на туристичне обслуговування;

(г) зміст вимог та пропозиції щодо їх врегулювання.

7.4 До претензії додаються:

(а) копія акту складеного в країні перебування;

(б) копія договору на туристичне обслуговування укладеного з Туроператором;

(в) копії документів, що підтверджують реальні збитки, понесені Туристом.

7.5 Претензію подає/підписує безпосередньо Турист або уповноважена ним особа в порядку встановленому чинним законодавством.

7.6 У випадку відсутності складеного в країні перебування Акту претензії, за участю представника Туроператора та приймаючої сторони (за наявності), такі претензії до розгляду Туроператором не приймаються.

7.7 У разі задоволення претензій Туриста в країні перебування шляхом надання відповідних компенсуючих послуг, зокрема у випадку, якщо Турист такими не скористався, вважається, що Туроператор і приймаюча сторона виконали свої зобов’язання належним чином і претензії по даному питанню не приймаються. У випадку, якщо Турист скористався запропонованою йому альтернативною послугою, його претензії вважаються врегульованими, а туристичні послуги за договором — наданими належним чином.

7.8 При настанні події, яка вважається страховим випадком Турист зобов’язаний діяти відповідно до інструкції, яка викладена у страховому полісі. За наявності, претензії щодо понесених у зв’язку з цим витратах Турист пред’являє до страхової компанії.

7.9 У разі якщо дії Туриста завдали шкоди Туроператору та/або третім особам, Турист зобов’язаний відшкодувати збитки (в тому числі, всі понесені фактичні витрати на правову допомогу) у розмірах та в порядку, передбачених законодавством, також відшкодовується завдана Туроператору шкода за поширення неправдивих відомостей та принижену ділової репутації у розмірі десятикратної вартості туристичного продукту.

8. ФОРС-МАЖОР.

8.1 Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором у разі, якщо таке невиконання викликане обставинами непереборної сили.

8.2 Сторона, яка не може виконати своїх зобов’язань за Договором в зв’язку з настанням обставин форс-мажору, повинна інформувати іншу сторону в письмовій формі протягом 24 годин. Разом з тим форс-мажор не є підставою для розірвання Договору і невиконання грошових зобов’язань за даним Договором. Сторони підтверджують дію обставин непереборної сили документом, виданим компетентним державним органом.

8.3 При настанні будь-якої вищевказаної форс-мажорної обставини, за згодою Сторін, дія даного Договору продовжується або припиняється.

9. ІНШІ УМОВИ.

9.1 Договір діє до закінчення терміну Туру, а в частині фінансових взаємовідносин діє до моменту повного розрахунку Сторін по Договору.

9.2 Кожна зі Сторін даного Договору до початку Туру може вимагати внесення змін до цього Договору або його розірвання у зв’язку зі зміною істотних умов Договору та обставин, якими вони керувалися під час укладення Договору, зокрема у разі:

(а) погіршення умов туристичної подорожі, зміни її строків;

(б) непередбаченого підвищення тарифів на транспортні послуги;

(в) запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів, інших обов’язкових платежів;

(г) істотної зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена ціна туристичного продукту;

(д) домовленості сторін.

9.3 Туроператор залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до цієї пропозиції (оферти) крім умов, щодо яких у цій пропозиції передбачено спеціальний порядок їх зміни. Зміни набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті, якщо інший термін набрання чинності не визначений додатково при їх публікації.

9.4 Туроператор не пізніше як через один день з дня, коли йому стало відомо про зміну обставин, якими сторони керувалися під час укладення договору на туристичне обслуговування, та не пізніше як за три дні до початку туристичної подорожі повідомляє Туриста про таку зміну обставин з метою надання йому можливості відмовитися від виконання договору без відшкодування шкоди Туроператору або внести зміни до договору, змінивши ціну туристичного обслуговування.

9.5 Договір може бути розірваний достроково, з ініціативи однієї зі Сторін, але не раніше дати проведення усіх взаєморозрахунків між Сторонами.

9.6 Дія даного Договору припиняється у випадку:

(а) дострокового припинення (розірвання) за взаємною згодою Сторін;

(б) дострокового припинення з ініціативи однієї зі Сторін в порядку, передбаченому цим Договором;

(в) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.7 Документи та інформація про туристичний продукт, умови та порядок надання туристичних послуг, що розміщені на Сайті є невід'ємною частиною цього Договору.

9.8 При скасовуванні Туру Туроператором у випадку не набрання мінімальної кількості туристів в групі, Туроператор повертає Туристу повну вартість Туристичного продукту здійснену Туристом, при цьому іншої компенсації на користь Туриста не здійснюється.

9.9 Турист вправі застрахувати ризики, пов’язані з розірвання договору на туристичне обслуговування, що можуть призвести до неможливості здійснення подорожі/неповернення/дострокового повернення з поїздки, втрати, пошкодження, знищення майна (багажу) та ін., та вимагати відповідних компенсацій від страхових компаній.

9.10 Укладенням даного Договору Турист підтверджує, що отримав повну, актуальну та достовірну інформацію про умови надання туристичних послуг в повному обсязі та зрозумілій формі, що передбачено ст. 19−1, 20 Закону України «Про Туризм».

9.11 Будь-які зміни чи доповнення до Договору, що вносяться після його укладення дійсні лише за умови, якщо вони вчинені у письмовій формі в порядку передбаченим цим Договором та чинним законодавством.

9.12 Турист попереджений і згідний з тим, що екскурсійний супровід за цим Договором може здійснюватися як українською/російською, так і англійською мовами та з тим, що екскурсоводи при виконанні програми Туру самостійно обирають можливість застосування української/російської або англійської мови.

9.13 Надані туристом персональні дані для укладення цього Договору, використовуються Туроператором для виконання цього Договору та формування супровідних документів для здійснення туристичної подорожі. Підписанням цього Договору Турист надає згоду та підтверджує надання згоди особами, що подорожують з ним, на передачу його персональних даних третім особам виключно з метою формування туристичного продукту та надання туристичних послуг.

9.14 Укладенням цього Договору Турист підтверджує, що отримав повідомлення про включення інформації про нього до бази персональних даних Туроператора з метою забезпечення надання туристичного обслуговування у в об'ємі необхідному для виконання умов Договору.

9.15 Турист попереджений і згідний з тим, що у випадку настання об'єктивних причин/обставин можлива заміна Туроператором послуг, що входять у Туристичний продукт без зменшення загального обсягу послуг, що входять до складу Туристичного продукту (у тому числі заміна місця розміщення, перевізника), на альтернативні послуги без погіршення якості та рівня обслуговування.

9.16 Турист ознайомлений з усією інформацією про країни тимчасового перебування, що необхідна для здійснення подорожі, яка розміщена на сайті https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

9.17 Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

9.18 Визнання окремих положень цього Договору недійсними не тягне за собою недійсність цього Договору в цілому.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

10.1 Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» проводиться збирання, оброблення, реєстрація, зберігання, використання та передача персональних даних Туристів та фізичних осіб подорожуючих разом в рамках виконання даного Договору. Туроператор проінформував Туриста про те, що його та інших фізичних осіб, що подорожують разом, персональні дані додаються у бази даних Туроператора, який отримав шляхом підписання цього Договору згоду на обробку персональних даних та передачу третім особам, безпосередньо задіяних в обробці цих даних, в рамках дії цього Договору.

10.2 При обробці персональних даних Туроператор необмежено у застосуванні способів їх обробки.

10.3 Дозвіл Туриста на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії цього Договору. Також укладанням даного Договору Турист підтверджує, що обсяг прав Туроператора як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» їй відомий і зрозумілий.

11. ВІДОМОСТІ ПРО ТУРОПЕРАТОРА:

Товариство з обмеженою відповідальністю «СТУДІЯ ПАГАНЕЛЬ»,
ліцензія на право зайняття туроператорською діяльністю згідно Наказу № 1115 від 09.08.2018 р.,
видана Міністерством економічного розвитку і торгівлі України,
розмір фінансової гарантії відповідальності складає еквівалент суми 20 000 Євро, яка надана АТ «РВС БАНК», згідно з Договором про надання банківської гарантії № Д-1737−21Г від 17.03.2021 р.

Адреса:  
3039, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 26
Телефон: +38 095 468 00 24; +38 067 733 40 49
E-mail: anna.paganel@gmail.com

РЕКВІЗИТИ:
ТОВ «СТУДIЯ ПАГАНЕЛЬ»
Код ЄДРПОУ 37 966 901
IBAN: UA153003460000026007095244001
­­Банк: АТ «Альфа-банк» МФО 300 346Дата опублікування договору на сайті 01.10.2021 р.

bottom of page